Info pro vás


Účinnost OLK TECHNEAU :

 

 

Norma ČSN EN 858-1, tabulka č.1, rozlišuje dvě základní třídy odlučovačů lehkých kapalin, dle zůstatkového obsahu uhlovodíků C10 C40,  po přečištění:

    Třída I:      max. 5 mg/l      (koalescenční odlučovače)

    Třída II:    max. 100 mg/l   (gravitační odlučovače)

 

Výše uvedené je důvodem, proč na technických listech koalescenčních odlučovačů lehkých kapalin Techneau, je uvedeno vždy 5 mg/l, byť standardně garantujeme max. 1 mg/l C10 C40 u všech námi dodávaných odlučovačů.

 

Společnost Techneau disponuje laboratoří, která je certifikovaná CSTB (podobně jako v ČR je TZÚS), kde probíhají zkoušky účinnosti koalescenčních odlučovačů lehkých kapalin, přičemž výstupní hodnoty C10 C40  jsou u odlučovačů Techneau vždy nižší, jak 1 mg/ . Techneau garantuje vždy maximální obsah 1 mg/l uhlovodíků C10 C40  po přečištění v odlučovači, nebo méně, za použití dočišťovací jednotky PCU.

 

 

V případě požadavku vodoprávního orgánu na vyšší stupeň přečištění vody (zůstatek max.0,2, nebo 0,5 mg/l uhlovodíků) nabízíme použití tzv. dočišťovací jednotky (PCU), která je umístěna, jako třetí čistící stupeň za kalovou jímkou a  koalescenčním filtrem.

PCU je materiál s hustotou 21 kg/m3, která díky své struktuře účinně separuje nejjemnější mikrokapénky lehkých kapalin z vody. PCU lze snadno propláchnout vodou a vložit zpět do odlučovací komory.

 

Ze stavebního hlediska neznamená PCU žádné úkony, ani potřebu prostoru navíc !!  

PCU je umístěna přímo v odlučovací komoře na vodícím tubusu, usměrňujícím pohyb plováku. Voda tak prochází třetím stupněm čištění před odtokem z OLK.

 

 

Odlučovače lehkých kapalin Techneau jsou vždy konstruovány tak, aby kalová jímka byla oddělena od odlučovací komory, což pokládáme za velmi důležité. Přitékající voda do odlučovače je vždy zvířená a potřebuje určitý objem i jistou dobu zdržení, pro přechod do tzv. laminárního proudění (uklidnění víření) a sedimentaci:

1)      hrubějších nečistot ( písek, štěrk..)

2)     suspendovaných látek, což jsou částice s velikostí do 200 mikronů, na které jsou z 80-ti % navázány ropné látky !

3)      a dále ke gravitačnímu rozdělení volných lehkých kapalin od vody.

Z přepážkou oddělené kalové jímky přechází voda se zbytkovým znečištěním v množství obvykle do 40 mg/l C10 C40 dále do odlučovací komory, kde je voda čištěna na koalescenčním filtru  na požadovanou kvalitu.

 

Použití přepážky oddělující kalovou jímku od odlučovací komory je tedy velmi opodstatněné, protože koalescenční filtr je tak nesrovnatelně méně zatěžován, s čímž souvisí:

 

1)     úspora prostředků provozovateli prodloužením intervalů nutných servisních úkonů  (koalescenční filtr se nemusí tak často čistit)

2)     odlučovač, jako celek, podstatně lépe funguje, protože koalescenční filtr není vystavován působení zvířeného kalu a jeho ucpávání.

3)     provozovatel má větší jistotu správné funkce odlučovače a vyhnutí se nevyhovujícím výsledků laboratorním rozborů vzorků vody

4)     šetrnost k životnímu prostředí

 

Oproti tomu absence přepážky má za následek rozptýlený kal v celém prostoru odlučovače a to zejména při používání pěnového koalescenčního filtru, kdy jsou patrné důsledky výše uvedeného. Póry této pěny se ucpávají kalem obsaženým ve vodě a snižují průtočnou schopnost celého odlučovače, což může vést, zejména v okamžiku přívalového deště, k přetečení odlučovače a úniku lehkých kapalin do přírodního prostředí.

 

Techneau používá jako koalescenční filtry bloky s křížovou strukturou kanálků, která je technologicky propracovanější ve srovnání s filtry z PU pěny.  A to mimo jiné i zachováním si své průtočné kapacity po celou dobu, než dojde k pravidelnému servisu.

Další velkou výhodou tohoto typu koalescenčího filtru je, že se nemusí měnit !  Jednoduše se opláchne a vložit zpět do odlučovače.